8 bodů pro moderní a bezpečnou Českou republiku

1

Česká republika musí 
hrát aktivnější roli v EU.

Česká republika musí být hrdou a sebevědomou zemí v srdci Evropy.

EU je velký kulatý stůl, u kterého musíme být slyšet. Náš hlas je proporčně větší, než odpovídá naší velikosti.

EU není spolek, který stojí někde nad námi a řídí naše životy, my Unii spoluutváříme. Musíme se jen naučit lépe prosazovat naše vlastní zájmy.

EU není bezchybná. Buďme kritičtí a aktivní, ale nepodkopávejme základy, na kterých je vystavena. Škodili bychom tím především sami sobě.

2

Říkám jasné NE 
uprchlickým kvótám.

Jak dokazují čísla, kvóty jsou nesmyslné a neplní svůj účel.

Měli bychom si ujasnit, jak v otázkách migrace dál postupovat. Předpokládat, že nás se netýká a nemá týkat, je podobná hloupost jako kvóty.

Problémem České republiky i celé EU je přílišná politická korektnost, nedůslednost a slabost. Ty způsobují, že mají často navrch radikálové a extrémisté.

3

Budu garantem dodržování 
Ústavy České republiky.

Ústava ČR zaručuje naše základní práva, její kreativní výklady ohrožují nás všechny.

Jsem přesvědčen, že prezident má ústavu ctít a má být svázán ústavními zvyklostmi.

Senát je kotvou pro udržení ústavy, pojistkou před možnými účelovými změnami základních zákonů.

Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná (čl. 9, odst. 2.) Pouze Ústavní soud má kompetenci tento ústavní imperativ interpretovat a jeho prostřednictvím chránit demokracii a právní stát.

4

Technologické změny
jsou testem naší společnosti, 
ve kterém obstojíme.

Vývoj technologií po nás ve stále kratších cyklech vyžaduje změny, ale zároveň nabízí nové příležitosti. Automatizace a robotizace budou pokračovat, mnoho dalších činností převezmou stroje. Připravme se na stoupající poptávku po kvalifikovaných lidech v nových oborech.

Musíme umět čelit změnám ve věkovém složení obyvatel. Podíl lidí vyžadujících naši péči se bude zvětšovat.

Technologie nabízejí velké možnosti nejen pro zlepšení fungování státu, ale i pro účast občanů na rozhodování o věcech veřejných. Proto podporuji myšlenku elektronických voleb.

Vzdělávání musí podněcovat rozum, tvořivost a generování nových, dosud nevídaných věcí. Tvořivost je hlavní kapitál lidstva, který je třeba rozvíjet. Musíme odstranit zbytečné regulace, které stojí tvořivosti v cestě.

5

Investice do vzdělání
jsou základem prosperity národa.

Potřebujeme umět nalézat talenty a pracovat s nimi, budou to tahouni modernizace naší země.

Není třeba, aby se všichni vrhali na gymnázia a vysoké školy. Šikovnost a tvořivost je nutné podporovat i jinde, proto vraťme prestiž odborným a učňovským školám.

Chci zásadní měrou pozvednout společenskou prestiž pedagogického povolání.

6

Naše země je tu
i pro další generace.

Naši předkové cítili, že krajina je něco mnohem více než jen zemědělský výrobní prostředek. Pomysleme jen na text naší hymny.

Musíme v neporušeném stavu uchovat nesčetná díla našich předků, díla, která tvoří naši kulturu a jsou projevem svobodného ducha našeho národa.

7

Slušnost není slabost
ani důvod k posměchu.

Do čela naší země se musí postavit člověk pravdivý a nezáludný, člověk s mezinárodním rozhledem a důstojným vystupováním. Člověk pevný v postojích a bez zášti ke svým oponentům.

Uprchlická krize vyvolala nebezpečnou vlnu nacionalismu a volání po vládě pevné ruky. Tomu je třeba se rozhodně a pevně, ale s potřebnou dávkou empatie, postavit. Skepse a politické pletichaření se musejí proměnit ve slušnost a otevřenou, svobodnou výměnu názorů.

8

Bezpečnost našeho státu 
a ochrana našeho způsobu života je klíčová.

Budu prosazovat navýšení výdajů na obranu na 2 % hrubého domácího produktu, jak nás zavazuje členství v Severoatlantické alianci. Investice do obrany se vyplatí i české vědě, podpoří vývoj nových technologií.

Členství v NATO garantuje naši obranu a bezpečnost, nesmíme ale být černými pasažéry. Naši specialisté – zdravotníci, chemici, průzkumníci, odborníci na kybernetické útoky a další – se musejí podílet na vojenských akcích i daleko od našich hranic.

Naše společnost musí být odolná vůči krizovým situacím, dezinformačním útokům a snahám omezit naši svobodu.

Nápis na prezidentské standartě „Pravda vítězí“ je výzva nám všem, nikoliv ujištění, že pro pravdu nemusíme nic dělat. Obzvlášť politici mají povinnost dezinformace nepřítele odhalovat a vyvracet.

Jsme úzce svázaní s bezpečností Evropy. Využívejme vztahy s členskými zeměmi EU, které nám umožňují aktivně se podílet na evropské bezpečnostní politice.