Vaše časté otázky

Přicházíte z akademického prostředí, jaké jsou vaše zkušenosti s reálnou politikou?

Ve funkci předsedy AV jsem zažil pět premiérů a vlád. S praktickou politikou jsem tak získal řadu cenných zkušeností. Hovoří za mě ale také manažerské výsledky. Vedl jsem instituci s osmi tisíci zaměstnanci a intenzivním vyjednáváním zabránil pokusu o její finanční likvidaci právě ze strany politiků.

Jak vnímáte problém
s uprchlíky?

Problém utečenců je komplexní. Může narušit politickou, ekonomickou i kulturní stabilitu Evropy. Už dnes nás migrace stojí ohromné prostředky a konečný účet nikdo nezná.

Většina členských států EU prosadila mimořádně nešťastné řešení. Přerozdělování uprchlíků na základě kvót je neúčinné a dokonce politicky škodlivé. V celé střední a východní Evropě kvůli tomu roste nedůvěra k samotnému projektu Evropské unie. A to je špatně. Musíme přijít s konkrétními návrhy, jak řešit problém migrace a účinně bojovat s hrozbou terorismu.

Téma uprchlíků podrobněji
„Musíme mít vizi, jak Evropu změnit, aby byla lepší. Přijít s konkrétními návrhy, jak řešit problém migrace a účinně bojovat s hrozbou terorismu. V Evropě by nás mělo být více slyšet.“

Jakým byste chtěl být prezidentem?

Potřebujeme prezidenta, který by účelově nerozděloval společnost a nenálepkoval lidi podle toho, nakolik souhlasí s jeho názory. Věřím, že máme všichni víc společného než rozdílného. Lidé si zaslouží úctu, ne urážky. Chci být prezidentem, který ctí heslo „Nebát se, nelhat a před nikým se nehrbit.“

Jaké nabízíte garance, že program skutečně naplníte a prosadíte v praxi?

Mohu to snad doložit něčím, co mám zcela zažité, a sice metodou. Jako vědec jsem si nikdy nemohl dovolit ukvapené závěry či polovičatá řešení a nehodlám s tím začít ani jako prezident. Představte si chemika, který nasype do zkumavky jen jednu látku a diví se, že se nic neděje. Podobně prezident nemůže vyslechnout třeba jen jednu stranu sporu a na základě toho se rozhodnout. U obou profesí je také třeba občas učinit okamžité rozhodnutí. V obou případech by ale takové rozhodnutí mělo být podepřeno znalostí situace, kontextu a předpokládaných důsledků.

Troufám si tvrdit, že za mě také hovoří výsledky. Osm let jsem vedl instituci s osmi tisíci zaměstnanci. Zachránil jsem financování AV ČR, kterou chtěla vláda skrze škrty v rozpočtu zlikvidovat. Jsem spoluautorem 20 patentů. A našlo by se toho více.

Jste stoupenec levice, či pravice?

Život mě naučil, že zdaleka ne všechno lze posuzoval pravo-levou optikou. V řadě otázek, například ekonomických či zahraničně-politických, to svůj smysl jistě má, ale mnoho současných problémů je třeba nahlížet především z pohledu lidského a sociálního. Takže já jako prezident nebudu a priori stranit všemu zprava či všemu zleva – mým úkolem bude pomáhat držet politickou debatu v mezích Ústavy České republiky a s ohledem na respekt k lidské svobodě a demokracii.

Celostátní referendum
– Ano, či Ne?

Institut referenda je pro demokracii velmi důležitý, hlavně na komunální úrovni, kde se řeší každodenní a praktické otázky. Těm každý místní občan rozumí a může se rozhodovat podle jasných argumentů PRO nebo PROTI. U celostátního referenda je to vždycky složitější. Většina lidí nemá možnost posoudit v plné míře otázky naší národní bezpečnosti nebo zahraničně-politických vztahů. Reálné dopady a důsledky referenda pak mohou být diametrálně jiné, než jaké hlasující občané očekávali. Dobrým příkladem je dnes Velká Británie.

Při rozhodování o uplatnění referenda by proto měl být vždy ponechán delší čas na celospolečenskou diskusi o jeho možných důsledcích. Pravidla pro referendum by také měla zabránit, aby o výsledku s celonárodním dosahem mohla rozhodnout jenom malá skupina lidí.

Předmětem referenda se za žádných okolností nesmí stát základní občanská práva a svobody.

Více k referendu
„Referendum je pro demokracii velmi důležité, ale jeho uplatnění by měla vždy předcházet celospolečenská diskuse o možných důsledcích. Předmětem referenda nemohou být základní občanská práva a svobody.“

Jak blízce se znáte s Angelou Merkelovou?

Setkal jsem se s ní osobně pouze jednou, na oslavě 85. narozenin profesora Rudolfa Zahradníka, kterou uspořádala Berlínsko-Braniborská Akademie věd v Berlíně. Angela Merkelová byla v dobách NDR doktorskou studentkou profesora Zahradníka a znají se osobně velmi dobře.

Proč bych měl jít k volbám? Co ovlivním?

Každý hlas je důležitý. Pokud vám záleží na tom, jakým směrem se bude náš stát ubírat, měli byste k volbách chodit. Věřím, že vám není jedno, co se kolem vás děje a kdo za vás mluví doma i ve světě.

V čem jste lepší než konkurence?

Já nekandiduji proti někomu, ale pro něco. Proto v kampani nebudu sám od sebe poukazovat na slabiny soupeřů. Lidé by měli jednotlivé kandidáty poměřovat podle toho, co sami nabízejí, ne podle rádoby vtipných narážek na protivníky. Mám jasné představy a cíle, se kterými chci jít do prezidentské funkce, a jsem dostatečně odhodlaný a houževnatý, abych z nich splnil maximum.

Proč trváte na tom, že ČR by měla být členem NATO?

Jak jsem již několikrát v rozhovorech pro různá média uvedl, nedovedu si představit zajištění bezpečnosti ČR jinak než v rámci NATO. S tím také souvisí náš závazek, že výdaje na obranu budou tvořit alespoň 2 % hrubého domácího produktu. Zatím se nám – podobně jako řadě jiných zemí – nedaří této hranice dosáhnout, ale měli bychom o to intenzivně usilovat.

Kdo financuje vaši kampaň?

Na transparentním účtu se může každý podívat na to, kdo mi na kampaň přispívá. Rád bych poděkoval všem, kteří jakoukoliv částkou přispěli, moc si toho vážím. Drobní dárci mi ukazují, že mám ve společnosti podporu a lidé mají skutečně zájem, abych do toho šel. O případné finanční podpoře nadále jednám také s podnikateli, kterým jsou mé názory blízké. Vše se děje v souladu se zákonem a každý občan si může snadno dohledat, odkud peníze na mou kampaň přišly a na co byly použity.