Naše vize

Když jsem se před necelým rokem rozhodl kandidovat na prezidenta, rozhodně to nebylo pouze pro výkon funkce samotné.

Šlo mi rovněž o to upozorňovat na témata, která by měla hlava státu přinášet do veřejné debaty, a tím přispívat k jejich řešení. Naše společnost potřebuje novou vizi, která bude navazovat na odkaz roku 1989. Vizi založenou na slušnosti, poctivosti, obraně demokracie a proevropském směřování země. V současnosti sice žijeme v propojeném světě a využíváme špičkové technologie, ale někdy zapomínáme na pravý smysl těchto převratných změn – zlepšení života nás všech.

Proto jsme se rozhodli založit spolek s názvem „Společně pro Česko“, který bude tuto vizi prosazovat a pomáhat při řešení problémů trápících naši společnost. Vycházíme z toho, že žijeme v úspěšné zemi, jejíž občané nemusejí mít obavy z budoucnosti, v zemi se silnými lidskými příběhy a solidární společností. Někteří politici se nás sice neustále snaží přesvědčit o opaku, ale i proto je důležité se tomuto uměle vyvolávanému strachu nekompromisně postavit a posilovat sebevědomí lidí.

Spolek se bude zabývat nejdůležitějšími tématy, která trápí naši společnost, a diskutovat nad jejich řešeními.

Mezi důležité aktivity spolku patří vytváření expertních skupin, které se věnují jednotlivým tématům s ambicí přinést konkrétní návrh řešení, například v podobě novely zákona či jiných legislativních opatření. Vzhledem k tomu, že je spolek striktně nadstranický, chceme tato řešení prosazovat napříč politickým spektrem. Významnou součástí činnosti spolku jsou také veřejné akce a diskuze. Budeme pořádat výjezdy do regionů, kde bychom za přítomnosti odborníků, místních osobností a aktivních občanů diskutovali palčivá témata daných lokalit, která jsou politiky často opomíjena či přímo ignorována.

Boj proti exekucím a sociální nerovnosti

Je skutečně alarmující, že v roce 2017 bylo v exekuci více než 850 tisíc občanů ČR, přičemž v některých okresech se v této dluhové pasti ocitlo přes 20 % obyvatel. Naším cílem bude nejen naslouchat lidem s těmito problémy, ale také oslovit experty na danou problematiku a následně přijít s konkrétními návrhy, jak ulehčit život tisícovkám takto zasažených lidí.

Dezinformace

Žijeme v době, která nám každý den poskytuje množství informací o světě kolem nás. Díky světu sociálních sítí se k nám informace dostávají rychlostí, která byla ještě před pár lety nepředstavitelná. V záplavě zpráv a informací je ovšem často těžké rozlišovat jejich pravdivost a relevanci. Cílené vysílání dezinformačních zpráv se proto v posledních letech stává stále častěji obsahem snah o rozšíření politického vlivu, strategie politických manažerů a masové manipulace s veřejným míněním. Proto je potřeba upozorňovat na tento sílící problém a zároveň tlačit na potřebu vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti.

Efektivní školství

Uplatnění našich lidí v konkurenci přicházejících let nemůže spočívat jen v tom, aby každý dosáhl na co nejvyšší stupeň ve formální vzdělávací soustavě. Naopak jedním z důležitých pilířů je učňovské školství, které je v současnosti bohužel v pozici jakéhosi nechtěného přívažku vzdělávacího systému. Je ale třeba investovat nejen do efektivního praktického vzdělávání. Musíme podporovat rovněž zavádění moderních, a přitom již osvědčených vzdělávacích metod, se snahou klást důraz na kritické myšlení, mediální a finanční gramotnost a pěstování dalších měkkých dovedností. Potřebujeme školství, které dokáže aktivně zapojit žáky do procesu výuky, a školy dbající na to, aby se studenti učili to, co má opravdu smysl, a to v co nejširších souvislostech. Chybí nám více škol, které umějí dát dětem pocit úspěchu, rozvíjejí jejich přednosti a dodávají jim zdravé sebevědomí a zároveň respekt ke druhým.

Zapojení mladých lidí do veřejného života

Je potřeba zvýšit zájem studentů o politické dění jak formou spolupráce s mládežnickými organizacemi, tak pořádáním diskuzí a simulací fungování politických institucí. Vzdělaná a společensky aktivní mladá generace je nezbytnou součástí dobře fungující demokracie.

Výjimeční lidé a dobročinnost

Aktivity spolku by měly obsahovat také sociální rozměr. V České republice žije celá řada lidí, kteří úspěšně vzdorují nepřízni osudu, či vynikají ve svém zdánlivě neznámém oboru. Rád bych tyto lidi představoval veřejnosti, abych ukázal, že obraz české společnosti není jen ten plný strachu, zášti a závisti. Za každým úspěchem naopak stojí spoustu práce a osobního nasazení, což jsou věci, které by měla společnost ocenit.

Nesmíme také zapomínat na lidi v nouzi, kteří potřebují od společnosti dočasně pomoci. Proto bude součástí aktivit spolku rovněž dobročinnost. Budeme se snažit upozornit na konkrétní případy, které by si zasloužily pomoc od ostatních.